Statut

Dětská dopravní
nadace

jejímž cílem je pomoc dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Správní rada DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE po souhlasu revizora

podle § 314 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vydává tento statut:

Část první
Úvodní ustanovení

Čl. I.
Název nadace

DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE

Čl. II.
Sídlo nadace

Sídlem nadace je Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00

Čl. III.
Účel nadace

Nadace se zřizuje zejména za účelem:
1) finanční pomoci dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod a dětem, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví,
2) organizačního a finančního působení v oblasti prevence dopravních nehod mládeže a zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
3) rozvíjení vzájemné spolupráce s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

Čl. IV.
Činnost nadace

K dosažení účelu nadace uvedeného v čl. III tohoto statutu bude nadace zejména:
1) přispívat dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod a dětem, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví,
2) organizačně a finančně zajišťovat další aktivity související s uvedeným účelem,
3) organizačně a finančně působit v oblasti prevence dopravních nehod mládeže a zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
4) rozvíjet vzájemnou spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

Čl. V.
Právní poměry nadace

Nadace je fundace, tedy právnická osoba vytvořená majetkem k určitému účelu, a to v souladu s § 306 a násl. občanského zákoníku, a řídí se tedy občanským
zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a tímto statutem.

Čl. VI.
Územní působnost nadace

Nadace vyvíjí svou činnost na celém území České republiky a jedná s odbornými zahraničními a mezinárodními organizacemi v oboru dopravy.

Část druhá
Majetek nadace

Čl. VII.
Nadační kapitál a ostatní majetek nadace

1) Zřizovatel při založení nadace vložil do nadace majetkový vklad -peněžitý vklad ve výši 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých)
2) Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek. Celková hodnota nadační jistiny nesmí být nižší než 500.000,-Kč a po dobu trvání nadace se nadační
jistina nesmí snížit pod hodnotu 500.000,-Kč.
3) Nadační kapitál je peněžní vyjádření nadační jistiny a výše nadačního kapitálu se zapisuje do příslušného veřejného rejstříku.
4) Snižování a zvyšování nadačního kapitálu lze provést jen v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
5) Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního kapitálu a ostatního majetku nadace a toho, co je poskytnuto třetími osobami
nadaci k dosahování účelu, pro který byla zřízena, tedy dary nadaci.

Čl. VIII.
Používání prostředků nadace

1. Prostředků nadace lze použít pouze k dosažení účelu nadace uvedeného v čl. III. tohoto statutu, a to zejména na:
a) činnost nadace uvedenou v článku IV. tohoto statutu,
b) zajištění činnosti nadace uvedené v čl. IV. tohoto statutu, zejména na běžný chod nadace,
c) celkové roční náklady nadace související se správou nadace, které nesmí převýšit 30% nadačního jmění podle jeho stavu k 31. 12. toho, ve kterém se procentuální část celkových nákladů nadace aktuálně počítají,
d) poskytování provizí právnickým a fyzickým osobám, vyjma členů správní rady a revizora, za získání finančních prostředků pro nadaci, maximálně však do výše 20% ze získaných finančních prostředků.
2. Nadační příspěvek poskytnutý nadací v souladu s účelem, pro který byla nadace zřízena, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadací.
3. Osoba, které byl nadační příspěvek nadací poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
4. Členům orgánů nadace nebo revizorovi nelze poskytnout nadační příspěvek.
5. Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

Čl. IX.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1) Nadační prostředky lze zejména poskytnout:
a. dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod, či dětem, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví, které v době dopravní nehody nedosáhly
věku 18 let a které se v době podání žádosti formou denního studia připravují na budoucí povolání,
b. fyzickým a právnickým osobám vyvíjejícím činnost související s účelem nadace, zejména v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
2) Poskytování nadačních příspěvků v souladu s účelem nadace podléhá předchozímu schválení správní radou nadace.
3) Návrh na poskytnutí nadačních příspěvků předkládá správní radě ředitel nadace na základě vyhodnocení obdržených žádostí.
4) Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku musí obsahovat:
a. jméno žadatele – právně ověřený vztah k pozůstalým po obětech dopravních nehod,
b. jméno dítěte a údaje, zda se jedná o úplného sirotka či polosirotka,
c. dokumentaci dopravní nehody,
d. účel, na který budou poskytnuté prostředky použity (např. příspěvek k udržení životního standardu, studijní stipendium, příprava na budoucí povolání, apod.)
5) Výši příspěvku stanoví správní rada podle počtu žadatelů a finančních možností nadace za těchto podmínek:
a. v kalendářním roce je výše příspěvku konstantní,
b. výše příspěvku pro polosirotka tvoří až 60% příspěvku pro úplného sirotka,
c. ve zvláště prokazatelných sociálních případech může správní rada nadace rozhodnout odlišně od ustanovení bodu a) a b),
d. příspěvek sirotkům a polosirotkům poskytuje nadace zpravidla 1x ročně.
6) Správní rada svým rozhodnutím může:
a. stanovit i jiné formy pomoci než přímé peněžní plnění, např. příspěvek na nákup léčebných pomůcek, úhradu léčení, atd., a to opět na základě žádosti, která
musí splňovat ustanovení odst. 4) tohoto článku. Žádost po přezkoumání překládá správní radě ředitel nadace,
b. rozhodnout o dalších formách použití prostředků pro děti pozůstalé po obětech dopravních nehod, jako jsou např. poznávací zájezdy, rekreační pobyty, pojištění
dětí, věcné dary, a to s přihlédnutím k možnostem nadace, event. požadavku dárce,
c. poskytovat prostředky na účely uvedené v odst. 1) písm. b., a to zejména:
i. na výstavbu a provozování zařízení sloužící k dopravní výchově,
ii. organizátorům akcí sloužících k dopravní výchově dětí a mládeže.

Část třetí
Orgány nadace

Čl. X.
Správní rada

1) Správní rada je statutárním orgánem nadace, který jedná a podepisuje jménem nadace způsobem uvedeným odst. 2) tohoto článku, spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. 2) Správní rada má šest (6) členů. Funkční období členů správní rady je pětileté. Člena správní rady lze zvolit opakovaně. 3) Jménem nadace jedná samostatně předseda nebo místopředseda nadace. Podepisování za nadaci se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadace připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda nadace. 4) Správní rada rozhoduje ve věcech jí výslovně svěřených zákonem a tímto statutem. Do výlučné pravomoci správní rady náleží: a. vydat statut a rozhodovat o jeho změnách po schválení revizorem,
b. schvalovat rozpočet a jeho změny,
c. schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d. projednat přeměnu nadace,
e. volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora, pokud je členství ve správní radě nebo funkce revizora v rozporu se zákonnými podmínkami, nebo přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
f. rozhodovat o navýšení nebo snížení nadačního kapitálu za podmínek stanovených zákonem.
5) Správní rada rozhoduje ve všech dalších věcech týkajících se činnosti nadace, které nejsou tímto statutem svěřeny k rozhodování řediteli nadace.
6) Správní rada je oprávněna změnit, zrušit nebo pozastavit rozhodnutí ředitele nadace ve věcech jemu tímto statutem svěřených a ve věci sama rozhodnout.
7) Jednání správní rady se koná nejméně dvakrát ročně. Jednání svolává a řídí zpravidla předseda správní rady. Předseda správní rady je povinen kdykoli svolat mimořádné jednání správní rady, požádají-li o to písemně alespoň dva členové správní rady. Předseda správní rady svolá mimořádné jednání správní rady nejpozději do 30 dní ode dne obdržení žádosti.
8) Jednání správní rady svolá i revizor, pokud tak neučiní předseda správní rady na návrh revizora.
9) Správní rada je usnášení schopná, pokud se jednání zúčastní alespoň čtyři (4) členové správní rady. K platnosti rozhodnutí správní rady je nezbytný souhlas většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
10) Výkon funkce člena správní rady není slučitelný:
a. s funkcí revizora,
b. s funkcí likvidátora nadace,
c. s pracovněprávním poměrem v nadaci,
d. pokud není osoba ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.
11) Členství ve správní radě zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. úmrtím,
c. odvoláním, přestane-li člen správní rady splňovat zákonné podmínky členství ve správní radě, nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně tento statut nadace,
d. odstoupením.


Čl. XI.
Předseda a místopředseda správní rady

1) Předsedu a místopředsedu správní rady volí a odvolávají ze svého středu členové správní rady.
2) Předseda správní rady zpravidla svolává a řídí jednání správní rady.
3) Funkční období předsedy a místopředsedy správní rady je pěti (5) leté. Do funkce předsedy nebo místopředsedy správní rady může být člen správní rady zvolen opakovaně.
4) Místopředseda správní rady vykonává zpravidla funkci ředitele nadace.
5) V případě nepřítomnosti předsedy správní rady nadace místopředseda nadace svolává a řídí jednání správní rady.

Čl. XII.
Ředitel nadace

1) Ředitel nadace je výkonným orgánem nadace, který je podřízen a odpovídá za svou činnost správní radě nadace.
2) Ředitele nadace volí ze svého středu členové správní rady. Funkce ředitele nadace zaniká současně s jeho funkcí člena správní rady. Správní rada může ředitele nadace i odvolat. Ředitel nadace je však oprávněn vykonávat všechna práva, která mu podle tohoto statutu náleží do doby, než bude zvolen nový ředitel nadace.
3) Ředitel nadace je oprávněn rozhodovat o všech otázkách a přijímat veškerá opatření, která souvisejí se zajišťováním běžného, zejména obchodního, chodu nadace, a to tak, aby celkové roční náklady nadace, související s její správou, nepřevýšily hranici stanovenou v článku VIII. odst. 1, písm. c) tohoto statutu. Správní rada může okruh těchto otázek a opatření blíže vymezit svým rozhodnutím.
4) Ředitel nadace není oprávněn rozhodovat o poskytování prostředků nadace ve smyslu článku IX. tohoto statutu, pokud jej tím správní rada svým rozhodnutím v jednotlivém případě nebo pro určitý vymezený okruh případů nepověří.

Čl. XIII.
Revizor nadace

1) Revizora nadace volí a odvolává správní rada nadace.
2) Revizor nadace vykonává působnost dozorčí rady podle zákona.
3) Funkční období revizora je pěti (5) leté. Znovu zvolení revizora po uplynutí funkčního období je možně.
4) V působnosti revizora podle občanského zákoníku a tohoto statutu je:
a. dohled, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou a tímto statutem,
b. kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
c. upozorňování správní rady na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich odstranění,
d. kontrola vedení účetnictví nadace a přezkum roční, mimořádné a konsolidované účetní závěrky,
e. vyjadřování se se k výroční zprávě,
f. podávání písemné zprávy o své činnosti, a to alespoň jednou ročně, správní radě nadace,
g. zastoupení nadace proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům nadace,
h. svolání jednání správní rady v případě, že k revizorovu podnětu tak neučiní předseda správní rady,
i. vydání souhlasu pro změnu statusu nadace před schválením správní radou nadace.
5) Výkon funkce revizora není slučitelný:
a. s členstvím ve správní radě,
b. s funkcí likvidátora nadace,
c. s pracovněprávním poměrem v nadaci,
d. pokud není osoba ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.
6) Výkon funkce revizora zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. úmrtím,
c. odvoláním, přestane-li revizor splňovat zákonné podmínky funkce revizora, nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně tento statut nadace nebo nadační listinu a, nebo poruší zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
d. odstoupením.


Čl. XIV.
Výkon funkcí v orgánech nadaceVýkon funkcí v orgánech nadace

Funkce v orgánech nadace jsou čestné a dobrovolné. Členové orgánů nadace mohou ze svých funkcí odstoupit. V případě odstoupení musí člen orgánu nadace učinit veškeré kroky nezbytné k řádnému pokračování fungování nadace tak, aby nadaci nevznikla žádná újma

Část čtvrtá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. XV.
Změna statutu

O změnách tohoto statutu rozhoduje čtyřšestinovou většinou všech hlasů správní rada po schválení změn revizorem nadace.

Čl. XVI.
Zrušení, zánik a likvidace nadace

1) Nadace je zřízena na dobu neurčitou.
2) Zrušení s likvidací a zánik nadace se řídí § 376 a násl. občanského zákoníku.
3) Přeměna nadace sloučením nebo přeměnou na nadační fond se řídí § 382 a násl. občanského zákoníku.


Čl. XVII.
Doložky

1) Tento statut byl schválen revizorem nadace dne 10. 11. 2015.
2) Tento statut byl správní radou schválen a nabývá účinnosti dne 12. 11. 2015.