Detail

Činnost DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE v letech 2007 a 2008

V roce 2007 a 2008 se nadace ve své činnosti orientovala především na získávání finančních prostředků v dostatečné výši, aby v dalším období mohla být finanční pomoc poskytnuta všem žadatelům, kteří splní kritéria pro poskytnutí příspěvků.

Správní radou byla schválena a formou příspěvků v roce 2007 byla vyplacena 58 dětem celkem částka 890 000,- Kč. Výše jednotlivých poskytnutých příspěvků činila: Kč 30 000,- pro sirotka-studenta VŠ; Kč 15 000,- Kč pro polosirotka- studenta VŠ; Kč 20 000,- pro ostatní sirotky a Kč 10 000,- pro ostatní polosirotky.

V roce 2007 se uskutečnilo za účasti předsedkyně, místopředsedy a dalších členů správní rady nadace setkání s dětmi a s jejich opatrovníky spojené s předáním finančních příspěvků. Setkání proběhlo v reprezentačních prostorách Autoklubu České republiky, které pro tento účel AČR bezplatně zapůjčil. Setkání pro rok 2008 spojené s předáváním příspěvků žadatelům se uskuteční opět koncem roku 2008.

Práci pro nadaci vykonávali členové správní rady i ostatní osoby v roce 2007 i 2008 , stejně jako v minulých letech, dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Hospodaření nadace za rok 2007 je obsaženo ve výroční zprávě a účetní závěrce, které byly ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

Pro rok 2008 schválila správní rada následující obecná kritéria pro poskytování příspěvků :

V dalším období bude činnost nadace směřovat zejména k získávání dalších finančních prostředků, aby bylo možno zaměřit její činnost na projekty dlouhodobější podpory jednotlivých žadatelů a současně se otevřít žadatelům novým.