Detail

Činnost DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE v letech 2009 a 2010

V roce 2009 a 2010 se nadace ve své činnosti opět orientovala především na získávání finančních prostředků v dostatečné výši, aby v dalším období mohla být finanční pomoc poskytnuta všem žadatelům, kteří splní kritéria pro poskytnutí příspěvků.

Správní radou byla schválena a formou příspěvků v roce 2009 byla vyplacena 60 dětem celkem částka 975 000,-Kč. Výše jednotlivých poskytnutých příspěvků činila: Kč 30 000,- pro sirotka-studenta VŠ, Kč 20 000,- pro ostatní sirotky- žáky a studenty. Polosirotci získali příspěvky v poloviční výši.

V prosinci 2009 se uskutečnilo za účasti členů správní rady nadace tradiční setkání s dětmi a s jejich opatrovníky spojené s předáním finančních příspěvků. Setkání proběhlo opět v reprezentačních prostorách Autoklubu České republiky, které pro tento účel AČR bezplatně zapůjčil. V roce 2010 se setkání spojené s předáváním příspěvků žadatelům uskuteční opět koncem roku. O termínu konání budou žadatelé, jejichž příspěvky správní rada schválí, včas informováni.

Práci pro nadaci vykonávali členové správní rady a ostatní osoby, zajišťující administrativní činnost nadace, stejně jako v předchozích letech dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Hospodaření nadace za rok 2009 je obsaženo ve výroční zprávě a účetní závěrce, které byly ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

Pro rok 2010 schválila správní rada následující obecná kritéria pro poskytování příspěvků:

V dalším období bude činnost nadace směřovat zejména k získávání dalších finančních prostředků, aby bylo možno zaměřit její činnost na projekty dlouhodobější podpory jednotlivých žadatelů a současně se otevřít žadatelům novým.