Detail

Tisková zpráva 15.9.2011

Činnost DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE v letech 2010 a 2011

V roce 2010 a 2011 se nadace ve své činnosti opět orientovala především na získávání finančních prostředků v dostatečné výši, aby v dalším období mohla být finanční pomoc poskytnuta všem žadatelům, kteří splní kritéria pro poskytnutí příspěvků.
Správní radou byla schválena a formou příspěvků v roce 2010 byla vyplacena 59 dětem celkem částka 910 000,- Kč. Výše jednotlivých poskytnutých příspěvků činila:
Kč 30 000,- pro sirotka ? studenta VŠ; Kč 20 000,- pro ostatní sirotky - žáky a studenty. Polosirotci získali příspěvky v poloviční výši.

V prosinci 2010 se uskutečnilo za účasti členů správní rady nadace tradiční setkání s dětmi a s jejich opatrovníky spojené s předáním finančních příspěvků. Setkání proběhlo opět v reprezentačních prostorách Autoklubu České republiky, které pro tento účel AČR bezplatně zapůjčil.
V roce 2011 se setkání spojené s předáváním příspěvků žadatelům uskuteční opět koncem roku. O termínu konání budou žadatelé, jejichž příspěvky správní rada schválí, včas informováni.

Práci pro nadaci vykonávali členové správní rady a ostatní osoby zajišťující administrativní činnost nadace, stejně jako v předchozích letech, dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Hospodaření nadace za rok 2010 je obsaženo ve výroční zprávě a účetní závěrce, které byly ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

Pro rok 2011 schválila správní rada následující obecná kritéria pro poskytování příspěvků:

I v dalším období bude činnost nadace směřovat zejména k získávání dalších finančních prostředků, aby bylo možno zaměřit její činnost na projekty dlouhodobější podpory jednotlivých žadatelů a současně se otevřít žadatelům novým.